آبرنگ با طعم خلاقیت

شهرت و موفقیت «سیلویا پلیسرو» در میان سایر نقاشان آبرنگ بیش از هرچیزی مدیون سرعت وی است که البته در ویدئوی این مطلب تماشا خواهید کرد.