پاسخ قاطع سردار سلیمانی از زبان استاد دانشمند

پاسخ قاطع سردار سلیمانی از زبان استاد دانشمند