تست کشش میلگرد آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه امیرکبیر

تست کشش میلگرد در آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه امیرکبیر با دستگاه بسیار دقیق Zwic آدرس وب سایت آزمایشگاه: asqc.ir