نوای زیبای نی در مکانی عجیب و غریب !

نوای زیبای نی در مکانی عجیب و غریب !