فیلم کوتاه مردی از نا کجا آباد

فیلم کوتاه مردی از نا کجا آباد ، با افتخار میگم ، این یکی از بهترین باز سازی سکانسهای فیلمهای مشهور بود که انجام دادم بازسازی سکانس دیدنی فیلم مردی از هیچ کجا ، در این سکانس تازه مشخص میشه شخصیت اول فیلم یه فروشنده اجناس کرایه ای نیست ، اون فراتر از یه گانگستره....