آب معدنی مسافرین قطار در کنفرانس های خبری سازمان لیگ

141
18 آبان 1394

آب معدنی مسافرین قطار در کنفرانس های خبری سازمان لیگ ، دو سه ماهی بود که سازمان لیگ داخل کنفرانس خبری های قبل از بازی از خبرنگاران و مربی ها با آب معدنی های غیر قابل فروش ویژه مسافرین قطار پذیرایی می کردند.

ورزشیکنفرانسسازمان لیگراه آهنلیگ برترآب معدنی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x