معادل فارسی مانیتور - آخر خنده :))

معادل فارسی مانیتور - آخر خنده :))