قیچی برگردان راموس به سویا

گل قیچی برگردان راموس به سویا: روی کرنری که برای رئالی‌ها به دست آمد، راموس جلو کشید و با یک قیچی برگردان تماشایی دروازه را باز کرد. بعد از قیچی برگردان، راموس با کتف به زمین آمد و دچار مصدومیت شد تا طعم این گل تماشایی کمی برای او تلخ شود.