تست کشش استرند در آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه امیرکبیر

تست کشش کابل پیش تنیده (استرند) در آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه امیرکبیر با دستگاه بسیار دقیق Zwic آدرس وب سایت: asqc.ir