زندگی تک رنگ نیست | شعری با دکلمه شاعر الهه فاخته

رنگ و رنگ .. بازی رنگ در رنگ ...تک رنگ زیبا نیست .. بی وفایی یک رنگ است ... از کتاب صدای حق ... شاعر الهه فاخته ... شعر که دوستش می دارم ♥
http://e-fakhteh-a.ir/post/177/poetrylover5/