بی سواد و با سواد

ما توهینی به دکترا نکردیم فقط میگیم کسی که درس خونده به اینجا رسیده کسی که درس نخونده به اینجا