حاج میرزا علی آهی پیر غلام اهل بیت

صحبتهای دوستانه حاج میرزا علی آهی، پیر غلام اهل بیت
داستان کرامت آقا ابوالفضل رو هم در این ویدئو نقل می کنند