بابون های گوشتخوار علیه پلنگ تنها

بابون ها جزو ترسناک ترین گونه از میمون ها هستند،این بابون های گوشتخوار با دندان های تیزشان و خوی درندشون میتونن دسته جمعی هر جانوری رو از پا در بیارن.