انیمیشن دیرین دیرین: پیر

پیر این قسمت داستان مردی است که در آخر ماجرا یک آموزش خوب می دهد و موجب تحول در سلامت فردی افراد در جامعه می گردد!