عملیات ناموفق یک داعشی (18+)

کمربند انفجاری این داعشی قبل از عملیات تروریستی ناگهان منفجر شد، و این تروریست نتوانست به هدف خود دست یابد.
تصاویر منتشر شده از این انتحاری حاکی است با وجود تقسیم شدن بدن این داعشی به دو نیم، وی تا لحظاتی پس از انفجار همچنان زنده بود.