راهکار اصلاح نفس (علی محبی )

دشمنان خود را بشناسیم
و راه دوری از آنان را یاد بگیریم