آموزش روش طراحی آزمایشات تاگوچی

طراحی آزمایشات، تکنیک هایی هستند که با کمترین هزینه و صرف وقت، بیشترین بازدهی را به وجود می آورند. یکی از قوی ترین و پریازده ترین این الگوریتمها، روشی است که توسط مبتکر آن، تاگوچی، نام گذاری شده است. این روش با تقلیل تعدد آزمایشات و همچنین استفاده از فاکنور سیگنال به نویز، بررسی لازم را به عمل آورده و سطوح بهینه آزمایش و همچنین تعامل فاکتورها را با هم نشان میدهد. در این آموزش، سعی شده از نرم افزار MINITAB به جهت راحتی کار، استفاده و با ارائه یک مثال کاربردی، این روش آموزش داده شود.