حاج حسین سیب سرخی-شب سوم محرم ۹۴-شور3

شورزیبا(حرم وحرف زیارت...) شب سوم محرم سال ۱۳۹۴ حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم