حاج حسین سیب سرخی-شب سوم محرم ۹۴-واحد

سینه زنی(کاری ندارم که چه شدموی سرمن...) شب سوم محرم سال ۱۳۹۴ حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم