حاج حسین سیب سرخی-سوم محرم ۹۴-شور

شور(تودل گریه کنا حرارت حسین...) شب سوم محرم سال ۱۳۹۴ حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم