جانباز بهشهری نهج البلاغه را رمان کرد

محمود مشکل گشا جانباز بهشهری که تا کنون بیش از ۳۰ کتاب را به رشته تحریر درآورده است اینبار در بستر جانبازی نهج البلاغه را در قالب رمان به رشته تحریر درآورده است.