آشنایی با ساختار و اجزای درون سلول

در این فیلم دانش‌آموزان با ساختار و وظایف اجزای درون سلول و نیز مراحل ساخت و بسته‌بندی یک پروتئین ترشحی آشنا می‌شوند.
ریبوزوم - هسته - دستگاه غشایی درونی - شبکه آندوپلاسمی