بعضی بچه حزب اللهی ها می گن حامد زمانی پناهنده میشه!!!

حامد زمانی: بعضی بچه حزب اللهی ها می گن حامد زمانی پولش رو درآورده و پناهنده انگلیس می شه!/قسمت سوم