علی شادمان:به شهاب حسینی می گویم داداش،به همسرش مامان!

گفتگو با ستاره میم مثل مادر: هنوز من را بخاطر همان نقش می شناسند/به شهاب حسینی می گویم داداش، به همسرش مامان!