اگر یک سی دی را در مایکروویو قرار دهیم!

فکر می کنید اگر یک سی دی (CD) را در اجاق مایکروویو قرار دهیم چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد؟