اگر یک سی دی را در مایکروویو قرار دهیم!

248
14 آبان 1394

فکر می کنید اگر یک سی دی (CD) را در اجاق مایکروویو قرار دهیم چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد؟

متفرقهاگر یک سی دی را در مایکروویو قرارمایکروویوسی دیقرار دادن سی دی در مایکروویو

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x