پایین کشیدن شلوار

تو پخش زنده بازی پرسپولیس ذوب آهن یکی از تماشاگران شلوار رفیقش رو میکشه پایین