انیمیشن دیرین دیرین: اداره امور نزد وِی!

امروز با آیتم اداره امور نزد وی به شما یاد میدهیم چگونه لاغر شوید!