شب آشتی کنان علی ضیا با مظلومی

علی ضیا: برای همه آنهایی که بهم فحش دادن، آرزوهای خوب کردم.
پرویز مظلومی: آن آقای بازیگر که میکروفون دستش بود خودش را قایم کرده. من به احترام هادی نوروزی شادی نکردم آن وقت اینها...!