راهپیمایی روز13ابان روز استکبار ستیزی در شیرین سو

عکسهای راهپیمایی روز 13 ابان روز استکبار ستیزی در شهر شیرین سو