دختر نابغه ی ایرانی در کنار بدل سیاوش قمیشی ورژن داخلی

هنرنمایی آیناز خانوم ، و تقلید صدای جالب از حسن ریوندی www.hasanreyvandi.com