دستگاه بسته بندی گاز استریل،پداستریل،چهارطرف دوخت ماشین سازی مسائلی

ماشین سازی مسائلی تولید کننده دستگاه های بسته بندی چهارطرف دوخت،بسته بندی دوسرپرس، بسته بندی قطره چکان ، بسته بندی شیشه آزمایشگاهی ،بسته بندی تجهیزات بیمارستانی، بسته بندی مواد غذایی و .... محسن مسائلی 03135723006/7