دستگاه بسته بندی چهارطرف دوخت،پداستریل،گازاستریل ماشین سازی مسائلی

ماشین سازی مسائلی تولید کننده دستگاه های چهارطرف دوخت، بسته بندی دوسرپرس،بسته بندی شیشه آزمایشگاهی، بسته بندی قطره چکان، بسته بندی تجهیزات بیمارستانی، بسته بندی ست بیمارستانی، بسته بندی مواد غذایی و .... محسن مسائلی 03135723006/7