گول نفس را نخوریم (علی محبی )

گول نَفس را نخوریم
آیا می دانید؟
گاهی وقتها نَفس ، انسان رو تشویق به بدی ها میکند .
و ما باید مواظب خودمون باشیم .
اما کسانی که احساس میکنند خدای نکرده اسیر نفس شده اند
یا اگر کسی فکر میکنه هنوز کامل گرفتار نشده
حالا میتوانیم با هم کلیپ زیبای گول نَفس رانخوریم را ببینیم
امیدوارم که خداوند توفیق ترک گناه را به ما عطا فرماید.