تست صدای متین رضوانی پور در محضر استاد جلال ذوالفنون

این اتفاق در پاییز سال 1389 اتفاق افتاده است.