پژوهشی در نوحه‌خوانی سنتی ترک‌زبان‌های استان گلستان توسط متین رضوانی پور (نوحه‌خوان: رضا بای)

در این پژوهش که در بهار سال 1392 در شهر گرگان انجام شده آقای رضا بای نوحه‌ای در آواز بیات ترک را اجرا نموده‌اند.