سقوط هواپیمای آکروباتیک در اقیانوس

هواپیما آکروباتیک در طول پروازش در برزیل با مشکل فنی روبه رو شد و در اقیانوس سقوط کرد.