منطقه ای وحشتناک در تهران

ویدئویی از ورود سرزده و به تصویر کشیدن گوشه ای از واقعیت های شهر را مشاهده می کنید.