نخستین دوره مسابقات شطرنج جام اوز

نخستین دوره مسابقات شطرنج آزاد "جام اوز"
شهرستان اوز 7و 8 آبانماه 94