سیاوش قمیشی و معین ورژن ایرانی - تقلید صدای باحال

تمرین و تقلید صدای آهنگ ( پرنده ) به همراه علیرضا مسلمی عزیز www.hasanreyvandi.com