آفات گلخانه

فیلم آموزشی آفات گلخانه, آفاتی که از قرنطینه گلخانه وارد می شوند و آسیبهایی که گل نهال داخل گلخانه به وجود می اید