آیا تو هم تنهایی عزیز مهربان ؟| دکلمه الهه فاخته

شعر سپید کوتاه - شعر سپید غمگین . این کتاب را می توانید از سایت زیر تهیه بفرمایید . کتابی که ظرف مدت کوتاهی به چاپ دوم رسید .
http://e-fakhteh-a.ir/cat/9/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87/