غرب زدگی به سبک ایرانی

قسمت پایانی مستند طبقه متوسط نگاهی به تصویر طبقه متوسط در ایران و نسبت آن با طبقه متوسط غربی کاری از پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی http://matnezendegi.ir/content/1308