پوشیدن لباس بدن نما چه معنا دارد؟

کاری از پایگاه اطلاع رسانی «متن زندگی» http://matnezendegi.ir/content/1262