سینمای ایران بعد از سال 88

مستند طبقه متوسط(قسمت ششم) نگاهی به تصویر طبقه متوسط در سینمای ایران بعد از سال ۸۸ http://matnezendegi.ir/content/1259