چشم چرانی ممنوع

فیلم کوتاه نبینیم
وقتی در خیابان ها و کوچه های شلوغ پلوغ شهر قدم می زنی، خیلی باید مراقب توجیه های شیطان باشی. باید حواست جمع باشد که حتّی یک لحظه هم نباید از دلایل شرعیِ خود برای نگاه نکردن به نامحرم غافل شوی. چرا که یک لحظه غفلت کافی ست تا تیری به قلبت بنشیند؛ تیری از جانب شیطان...

http://matnezendegi.ir/content/1241