افطاری ساده در محلات تهران(قسمت سوم-محله لویزان)

یك سنت خوب هم امسال بیش از سالهاى دیگر دیده شد، كه خوب است مورد توجه قرار بگیرد و آن، افطارى دادنهاى ساده و بى پیرایه در مساجد و در خیابانها در بیشتر شهرهاى كشور بود.(بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب )
http://matnezendegi.ir/content/1226