دست راست امام موسی صدر

مصطفی حوالی سال ۱۳۵۰ در لبنان به امام موسی صدر ملحق شد و علاوه بر مدیریت «مدرسه صنعتی»، دست راست «امام موسی صدر» شد....
http://matnezendegi.ir/content/1141