بازگشت به آمریکا

241
10 آبان 1394

چمران از بازگشت به آمریکا به هیچ وجه راضی نبود. همان ابتدا برای پیدا کردن کار با مشکل روبه رو شد...

http://matnezendegi.ir/content/1140

موسیقیزندگینامهشهیدچمران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x