بسته شدن راه دکتر به ایران

اوایل دهه ۱۳۴۰، جمعی از جوانان ایلاتی کشور دست به شورش مسلحانه زدند. یکی از روسای ایلاتی برای جلب کمک مالی و تامین اسلحه، چندین بار به مصر سفر کرد...

http://matnezendegi.ir/content/1138