بسته شدن راه دکتر به ایران

236
10 آبان 1394

اوایل دهه ۱۳۴۰، جمعی از جوانان ایلاتی کشور دست به شورش مسلحانه زدند. یکی از روسای ایلاتی برای جلب کمک مالی و تامین اسلحه، چندین بار به مصر سفر کرد...

http://matnezendegi.ir/content/1138

موسیقیزندگینامهدکترچمران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x