آموزش کنار رود نیل

دورۀ آموزش نظری را به همراه دکتر چمران، به اتفاق اعضای یک گروه دیگر گذراندیم، امّا دورۀ عملی را در یک تیم سه نفری در پادگان نظامی در ۹۳ کیلومتری قاهره طی کردیم...
http://matnezendegi.ir/content/1137